Συνέδριο για τον εορτασμό των 200 χρόνων
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Οι εμπορικές μετακινήσεις πληθυσμών της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας στη Βόρεια Βαλκανική, στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και στην Κεντρική Ευρώπη μεταξύ του 17ου και 19ου αιώνα καταγράφονται από την ιστοριο...
Η ελληνική αποικία της Μασσαλίας του 19ου αιώνα γεννήθηκε κατά τις πρώτες δεκαετίες του από τα μέλη μιας «χιώτικης εμπορικής αριστοκρατίας» που έφτασαν στην πόλη, ίδρυσαν την ορθόδοξη εκκλησία και δημιούργησαν σταδιακά...
Η γλωσσική πολιτική αποτελεί κρίσιμη θεματική αρένα εθνικής και διεθνούς σημασίας με διαχρονική και συγχρονική αξία. Στην παρούσα ανακοίνωση αρχικά, επιχειρείται η προσέγγιση του πολυπρισματικού ρόλου της γλωσσικής πολ...
Η μελέτη του χορού ως προσδιοριστικού στοιχείου συλλογικής ταυτότητας από τις κοινωνικές επιστήμες τα τελευταία χρόνια κατέδειξε τη συμβολή και του λαϊκού χορού τόσο στη συγκρότηση όσο και στην (ανα)παράσταση και αναπα...
Η μνήμη συνδέεται άρρηκτα με την παράδοση, τις πολιτισμικές πρακτικές, την κοινότητα, την ιστορία. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά στη διαμόρφωση διαφόρων ειδών ταυτότητας μελετάται επισταμένα από την επ...
Με αφορμή την συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, καταγράψαμε πώς παρουσιάζονται τα γεγονότα αυτής της περιόδου στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας προηγούμενων δεκαετιών που απευθύνονταν ...
Η παρούσα εισήγηση έχει ως στόχο την ανίχνευση του τρόπου διαμόρφωσης και καλλιέργειας της ελληνικής εθνικής ταυτότητας μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, από την συγκρότηση του ελληνικού εθνικού κράτους μέχρι και την π...
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τους τρόπους μέσω των οποίων οι σχολικές δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιούνται επιτελέσεις της εθνικής ταυτότητας των μαθητών....
Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στο νηπιαγωγείο με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών με την εποχή του 1821 και τα χρόνια που ακολούθησαν (πρώτα χρόνια του αγώνα). ...